ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
พระเมรุมาศ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ได้จัดขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ โดยกั้นเขตเป็นปริมณฑลพระราชพิธี ด้วยรั้วราชวัติได้สร้างอาคารภายในประกอบด้วยหอเปลื้องเครื่องพระที่นั่งทรงธรรม ซ่าง ทับเกษตร ทิม ศาลาหนังสือที่ระลึก และสุขา ส่วนนอกประตูราชวัติด้านเหนือ ได้สร้างพลับพลายก ๑ หลัง สำหรับเป็นที่ประทับพระบรมศพ

ข้อมูลจาก : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสถาปัตยกรรม