ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๘

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

พระอุโบสถมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง ๔๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๕๐ เมตร เป็นอาคารหลังคาประกอบเครื่องยอด ชนิดยอดทรงมณฑปแบบไทย ต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรงอย่างเดียวกันกับพระวิหาร เป็นอาคารมุจเด็จ เมื่อประกอบกันเข้าแล้วจะเป็นอาคารมีหลังคาแบบจตุรมุข อย่างอาคารปราสาทแบบไทย ส่วนกำแพงของพระอุโบสถนั้นปูด้วยหินอ่อน

ข้อมูลจาก : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสถาปัตยกรรม