พระราชกรณียกิจด้านสถาปัตยกรรม

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น ในที่นี้หมายถึง โครงการทางด้านสถาปัตยกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริและกระบรมราชวินิจฉัยหรือเป็นงานฝีพระหัตถ์ โครงการเหล่านี้มีความหลากหลายเนื่องจากวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีองค์ความรู้กว้างขวาง ครอบคลุมความรู้ทั้งทางด้านศิลปะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง

โครงการทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถจัดเป็นโครงการสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆได้ดังนี้

  1. สถาปัตยกรรมไทย
  2. สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
  3. นาวาสถาปัตยกรรม
  4. การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
  5. ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม