หนังสือ
ราชบัณฑิตชาวสวน
เล่มที่

รองศาสตราจารย์ สมใจ นิ่มเล็ก

หนังสือรวบรวมบทความวิชาการคัดสรรของรศ.สมใจ นิ่มเล็ก ราชบัณฑิต ซึ่งเขียนจากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์รอบรู้ด้านการสอนสถาปัตยกรรมไทยต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

         บทความต่างๆในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสาระองค์ความรู้ด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทยที่หลากหลาย อาทิ การสอนและงานสถาปัตยกรรมไทยของพระพรหมพิจิตร, ศาตราจารย์พระพรหมพิจิตรกับงานคอนกรีตในสถาปัตยกรรมไทย, ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย, ราชโอรสราราม วัดประจำรัชกาลที่ 3, วัดราชโอรสาราม :บูรณะหรือทำลายสถาปัตยกรรม, ความสับสนในงานสถาปัตยกรรมไทย, ฐานอาคารสถาปัตยกรรมไทย, เรื่องของเจดีย์กับบังลังก์, ธรณีประตู, เรื่องของนภศูล หรือนพศูล, เรือนไทยเดิมภาคเหนือและเรือนชาวเขาบางเผ่า, สิม : สถาปัตยกรรมอีสาน, อยู่เรือนไทย, เรือนเครื่องผูก, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : ชาวสวน, วัฒนธรรมการขับถ่ายของชาวสวน, เรื่องเล่าชาวสวน, ประเพณีการมัวกุ้ง, ประเพณีการลอกเลน, ประเพณีการไล่กระรอก

นอกจากสาระทางวิชาการอันทรงคุณค่าแล้วยังมีภาพประกอบและภาพลายเส้นอันงดงาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้เขียนตลอดทั้งเล่ม