หนังสือ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
เล่มที่

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม พุทธศักราช 2553-2552

         รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม จัดทำขึ้นในวาระที่ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาครบ 25 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสถาปัตยกรรมไทย ที่ผ่านมาหลักสูตรนี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทยออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมากพอสมควร

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อ และบทคัดย่อผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ซึ่งมีจำนวนวิทยานิพนธ์รวมทั้งสิ้น 83 เรื่อง วิทยานิพนธ์เหล่านี้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านหลักๆ 3 ด้านคือ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการอนุรักษ์