จุลสาร
ปริภูมิคดี
เล่มที่
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
"ปริภูมิคดี" จุลสารของโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับแรกของปีพุทธศักราช 2554 เล่มเล็กๆนี้ คงจะเป็นสื่อกลางที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงมิติทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทยในวงกว้างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสืบไป