จุลสาร
ปริภูมิคดี
เล่มที่
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
ตลอดปีที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งศิลปสถาปัตยกรรมไทย ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆตามพันธกิจหลักที่สำคัญได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสื่อสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ศิลปสถาปัตยกรรมไทย, โครงการส่งเสริมทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการจัดนิทรรศการและบรรยายวิชาการ รวมไปถึงการสำรวจวิเคราะห์การจัดตั้งสถาบันฯ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม เป็นอย่างดี