กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ ฟื้นฟูเทคโนโลยีการเข้าไม้ในโบราณของไทย
เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2554" โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ ฟื้นฟูเทคโนโลยีการเข้าไม้โบราณของไทย" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นที่พบในแต่ละภูมิภาค แต่ปัจจุบันองค์ความรู้ดังกล่าวเริ่มสูญสลายไปเพราะขาดแคลนผู้รู้และหลักวิชาที่เอื้ออำนวยต่อการรักษาสืบทอดเทคโนโลยีงานช่างโบราณได้อย่างถูกต้อง จึงควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานมรดกงานช่างศิลปสถาปัตยกรรมไทย และสามารถใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาช่างในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมไทย ประจำปี 2555 "ประสบการณ์ครู สู่ศิษย์" วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลปะสถา...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ workshop หัวข้อ "การเขียนภาพไทย แจ้งในตัวแบก"...