บรรยายวิชาการ
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง" และ "สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัด "การบรรยายศิลปสถาปัตยกรรมไทย ครั้งที่ 9" ขึ้น ในหัวข้อ สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง วิทยากร โดย ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงค์ และหัวข้อ สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม วิทยากรโดย ผศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก จนทำให้ห้องบรรยายในครั้งนี้ดูเล็กลงไปถนัดตา
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู...
โครงการประชุมวิชาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยศึกษา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556 09.00...
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "จิตรกรรมภาพจับรามเกียรติ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม" วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ หอศิ...
โครงการจัดตั้งศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายศ...
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 มีการจัดบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ตึกถาวรวัตถุ : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตย...