บรรยายวิชาการ
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "พระอุโบสถ วัดราชาธิวาส : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู "
โครงการจัดตั้งศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง และในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 มีการจัดบรรยายวิชาการหัวข้อ "พระอุโบสถ วัดราชาธิวาส : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู " วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู...
โครงการประชุมวิชาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยศึกษา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556 09.00...
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "จิตรกรรมภาพจับรามเกียรติ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม" วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ หอศิ...
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปส...
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 มีการจัดบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ตึกถาวรวัตถุ : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตย...