บรรยายวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยศึกษา ครั้งที่ 2
โครงการประชุมวิชาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยศึกษา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556 09.00-17.00 ห้อง 103 และ 104 ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู...
งานบรรยายวิชาการหัวข้อ "จิตรกรรมภาพจับรามเกียรติ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม" วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ หอศิ...
โครงการจัดตั้งศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายศ...
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปส...
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 มีการจัดบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ตึกถาวรวัตถุ : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตย...