นิทรรศการ
นิทรรศการ "ผลงานการออกแบบของสมเด็จครู : ตึกถาวรวัตถุ" พ.ศ.2554
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมวิชาการเนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลงานฝีพระหัตถ์ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ในสมเด็จฯเจ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ซึ่งทรงได้รับการยกย่องจากเหล่าลูกศิษย์เป็นสมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ในปีนี้จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ "ผลงานการออกแบบของสมเด็จครู : ตึกถาวรวัตถุ" ซึ่งเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมชิ้นแรกในพระองค์และเป็นผลงานที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่มากนัก โดยได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.ประเวศ ลิมปรังษี มอบแบบร่างๆฝีพระหัตถุตึกถาวรวัตถุให้แก่โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ร่วมกับแบบสำรวจอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และหลังจากนั้นนำไปจัดแสดงไว้ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม