นิทรรศการ
นิทรรศการภาพถ่ายและแผนที่โบราณ เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า
สืบเนื่องจากการบรรยายในหัวข้อ "สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง" วิทยากรโดย ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงค์ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและแผนที่โบราณเมืองเมาะละแหม่ง British Library นำมาจัดแสดง ณ หอศิลปะ สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจแวะเวียนเข้ามาชมนิทรรศการอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดแสดงงาน