นิทรรศการ
๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดนิทรรศการ "๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม" เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยร่วมในการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ "๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครสยาม" จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึง 29 มกราคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมากแวะเวียนเข้ามาชมนิทรรศการอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดแสดงงาน