นิทรรศการ
นิทรรศการ "พระอุโบสถวัดราชาธิวาส : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู"
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมงานวันนริศ ประจำปี 2555 สำหรับในปีนี้จัดแสดงนิทรรศการ "พระอุโบสถวัดราชาธิวาส : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู" โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. เอมจิตร จิตรพงศ์ ผู้แทนมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและผลงานออกแบบฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านสถาปัตยกรรมไทย