โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกี่ยวกับสถาบัน
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น ในที่นี้หมายถึง โครงการทางด้านสถาปัตยกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริและกระบรมราชวินิจฉัยหรือเป็นงานฝีพระหัตถ์ โครงการเหล่านี้มีความหลากหลายเนื่องจากวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีองค์ความรู้กว้างขวาง ครอบคลุมความรู้ทั้งทางด้านศิลปะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น ในที่นี้หมายถึง โครงการทางด้านสถาปัตยกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริและกระบรมราชวินิจฉัยหรือเป็นงานฝีพระหัตถ์ โครงการเหล่านี้มีความหลากหลายเนื่องจากวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีองค์ความรู้กว้างขวาง ครอบคลุมความรู้ทั้งทางด้านศิลปะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง