จุลสาร
ปริภูมิคดี
เล่มที่
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
ตั้งแต่ต้นปี 2555 นี้ โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสถาบัน งานที่ดำเนินการต่อเนื่องได้แก่ โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลศิลปสถาปัตยกรรมไทยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดทำการสื่อสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในงานนั้นคือการจัดทำทะเบียนคู่มือการสอนของอาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมไทย และอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณและผลงานการออกแบบฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ โดยการจัดนิทรรศการวันนริศและบรรยายวิชาการในเดือนเมษายน 2555 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในการสืบสานและอนุรักษ์งานศิลปสถาปัตยกรรมไทย โครงการพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้สกุลช่างไทย โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมไทย และโครงการบรรยายศิลปสถาปัตยกรรมไทย