กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการ ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้างสรรค์ศิลปะไทย
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop)โครงการ ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้างสรรค์ศิลปะไทย เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ไทย ปีพุทธศักราช 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และปลูกฝังให้เยาวชนในสถาบันการศึกษา เกิดความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ปูนปั้นในงานสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกงานช่างศิลปะแขนงนี้ให้ดำรงอยู่สืบไป

โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยมีการอบรมบรรยายวิชาการในเรื่อง "พื้นฐานลายไทย" และ "งานปูนปั้นในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย" ร่วมกับการทัศนศึกษาดูงานปูนปั้น ณ วัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี และเข้าร่วมเรียนรู้ปฏิบัติการปั้นปูนสดจากครูทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติด้านงานปูนปั้น ปีพุทธศักราช 2554 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นอย่างแท้จริง

หลังจากนั้นนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน ได้นำความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปฏิบัติการแข่งขัน "ปูนปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย" ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2556 ภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มช่างท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งผลงานทั้งหมดได้รับการตัดสินและนำมาจัดแสดง ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมไทย ประจำปี 2555 "ประสบการณ์ครู สู่ศิษย์" วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลปะสถา...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ workshop หัวข้อ "การเขียนภาพไทย แจ้งในตัวแบก"...
เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2554" โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยา...