เทอดพระเกียรติฯ
สถาปัตยกรรมไทย พระมหากษัตริย์กับงานพุทธศิลปสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะงานพุทธศิลปสถาปัตยกรรม ซึ่งคงจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากขาดผู้สร้างสรรค์ ที่ประกอบไปด้วยช่างไทยแขนงต่างๆอาทิ ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเขียน ช่างปั้น หรือที่เรียกรวมๆกันว่าช่างสิบหมู่ แต่บรมครูที่สร้างสรรค์เหล่านั้นจะทำผลงานผสานกันเป็นวงดนตรีแห่งสถาปัตย์ศิลป์อันสมบูรณ์มิได้เลยหากขาดซึ่งวาทยกรควบคุมวง ซึ่งในที่นี้ต้องยกให้แก่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาและประดาช่างเหล่านั้น นั่นคือองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่มีบทบาทต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ทรงเป็นผู้วางรากฐานอันสำคัญยิ่งให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด...
ประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ วาระ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
วิทยากร: อ.วนิดา พึ่งสุนทร, อ.ชาตรี ประกิตนนทการ, อ.พินัย สิริเกียรติกุล, อ.บุญยกร วชิระเธียรชัย วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ห...
บรรยายวิชาการ เรื่อง พระอุโบสถพระปฐมเจดีย์ แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู
โดยรองศาตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล...
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการปูนหมัก ปูนตำ ปูนสร้างสรรค์ศิลปะไทย
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) โครงการ "ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้างสรรค์ศิล...
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน, โปรดกรอกอีเมลลงในช่องนี้
อีเมลล์ :
ชื่อผู้ใช้ :
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :