หนังสือ
หนังสือที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น
เล่มที่
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2541 โดยให้สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมจัดทำข้อมูลในการจัดทำหนังสือ